Kolberg, Pommern, Preußen, Germany

Filtered by
  • Wohlgemuth X