Kolberg, Pommern, Preußen, Germany

Filtered by
  • Stargard X
  • Westpreußen X
  • Preußen X
  • Germany X
  • Kolberg X
  • Katz X
  • Pommern X
  • Elbing X
  • Wohlgemuth X