Kolberg, Pommern, Preußen, Germany

Filtered by
  • Katz X
  • Wohlgemuth X
  • Elbing X