Kolberg, Pommern, Preußen, Germany

Filtered by
  • Elbing X
  • Pommern X
  • Preußen X
  • Wohlgemuth X